Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. 

Artikel 1 
Het bezorgen van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden,…) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp
te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of
hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 2 
Al onze off ertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- verzendings- of transportkosten. De geldigheidsduur van
een off erte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De off erteprijs geldt
alleen voor de opdracht vermeld in de off erte. 

Artikel 3 
Een ontwerp is elke tekening, illustratie, model, foto,
bladschikking of tekst waardoor aan een idee vorm werd gegeven, zowel voorlopig als defi nitief. 

Artikel 4 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omschrijving en de formulering van de opdracht. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de opdracht schriftelijk opgesteld en zo nauwkeurig mogelijk bepaald. WSS bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden of onduidelijkheden in de
opdracht. 

Artikel 5  
WSS bv kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor enige welkdanige aanspraak van derden houdende schending van enig welkdanig intellectueel eigendoms- en/of merken en modellenrecht,
onrechtmatige reproductie of namaak e.d. 

Artikel 6 
WSS bv verplicht zich tot geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd inzake fabricatiemethoden, commerciële- en reclamepolitiek of andere interne gebruiken. 

Artikel 7 
Het ontwerp van WSS bv is ontstaan aan haar eigen creativiteit, en is haar intellectueel eigendom. Het mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm
of op welke andere wijze ook, zonder haar voorafgaande toestemming.

Artikel 8 
Behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst, wordt bij de afl evering van het ontwerp, het gehele ontwerphonorarium aangerekend. 

Artikel 9 
WSS bv heeft steeds het recht het ontwerp of de proef aan te passen na mededeling van de opmerking van de opdrachtgever. Het weigeren van een ontwerp of proef zonder mogelijkheid tot hernieuwing is gelijkgesteld met een annulatie van de opdracht (zie verder). Het ontwerp wordt op kosten van de opdrachtgever aan WSS bv terugbezorgd. 

Artikel 10 
De opdrachtgever draagt de bijkomende kosten noodzakelijk voor de productie van het ontwerp zoals kosten voor technische hulpmiddelen (zetwerk, foto’s, e.d.); reis- en verblijfkosten; verplaatsingskosten; werkzaamheden door derden. 

Artikel 11 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden nevenwerkzaamheden (drukwerkcontrole – besprekingen – verzamelen van gegevens e.d.) afzonderlijk aangerekend volgens uurtarief. 

Artikel 12 
Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft om de nodige gegevens te verstrekken en het productieproces daardoor dient stopgezet, zal een voorschot worden geëist in verhouding tot het reeds afgehandelde werk. 

Artikel 13 
Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van WSS bv, moet dit op tijd (rekeninghoudend met de orderplanning) degelijk verpakt en ranco geleverd worden bij WSS bv. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van WSS bv, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van WSS bv zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze
problemen veroorzaakte bijkomende kosten. 

Artikel 14 

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van WSS bv, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat. 

Artikel 15 
I.v.m. drukwerk kunnen, afwijkingen van maximaal 10% naar oplage, formaat, kleur en papiergewicht, geen oorzaak zijn tot het weigeren van de goederen, tot weigeren van betaling of tot het eisen van een schadevergoeding. 

Artikel 16
Op vraag van de opdrachtgever zorgt WSS bv voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. 

Artikel 17 
WSS bv moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige – of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk enz. schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. 

Artikel 18 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voldoet WSS bv aan haar leveringsplicht wanneer het werk ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtgever op het adres van de maatschappelijke zetel van WSS bv. Indien het werk om welke reden dan ook, door de opdrachtgever niet wordt opgehaald, wordt het op de maatschappelijke zetel van WSS bv bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het ontwerp vanaf de maatschappelijke zetel naar de gewenste bestemming. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van WSS bv, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 19 
Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van WSS bv. Bij annulatie zijn onmiddellijk verschuldigd: de reeds geleverde prestaties en 25% van de (rest) waarde van de opdracht, niettegenstaande het recht van WSS bv om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

Artikel 20 
Bij niet-betaling van één factuur houdt WSS bv zich het recht voor om de verdere prestaties stop te zetten. Tevens behoudt WSS bv zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte. 

Artikel 21 
Klachten aangaande uitvoering zijn alleen geldig indien deze bij aangetekend schrijven of per fax binnen de zeven dagen na de leveringsdatum worden gedaan. Klachten inzake facturatie moeten uiterlijk binnen de zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk worden gemeld bij aangetekend schrijven of per fax. 

Artikel 22 
Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen contant betaalbaar, zonder disconto, binnen de dertig dagen na factuurdatum. Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, daarbij vervallen alle op voorhand toegestane betalingsvoorwaarden. 

Artikel 23 
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
– een verwijlrente ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag, 
– een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 12% van het factuurbedrag ter dekking van de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500. 

Artikel 24 
Gebeurlijke betwistingen of geschilpunten kunnen enkel worden geregeld door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Winkelwagen